Wedstrijden

Dagreglement

Dagregels Kringdag Maasland 

Algehele Leiding: Hoofdman Organiserende Gilde 

Parkeren

Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen terreinen, daarbuiten loopt u kans een boete te ontvangen. 

Reglementen en aanvullingen

Alle reglementen en aanvullingen van de NBFS Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en van Kring Maasland zijn van kracht voor deze dag en zijn te vinden op deze website.

Deelname aan wedstrijden

Leden van het organiserende gilde mogen deelnemen aan alle wedstrijden mits het niet in gedrang komt van het organiserende gilde.

Gildeleden die aan de wedstrijden willen deelnemen en die lichamelijk niet in staat zijn aan de optocht deel te nemen moeten vóór de optocht door een overheidslid van het eigen gilde of zelf met een afmeldingsformulier ondertekend door een overheidslid aangemeld worden bij het secretariaat.  

Geweerschieten

Er mogen GEEN wapens in de optocht worden meegedragen.

Alle schutters dienen de presentielijst te tekenen, en in het bezit te zijn van een geldige KNSA of KNTS licentie.

Voor de koning- en keizerverschieting wordt met een geweer van het organiserende gilde geschoten. Gebruik van eigen munitie is niet toegestaan! Alle benodigde munitie voor het geweerschieten wordt aangeleverd door het organiserende gilde. Een wapen mag niet onbeheerd achtergelaten worden. Het is verboden enig wapen in de feesttent mee te nemen. Deze moeten worden geplaatst in de daarvoor aanwezige bewaakte geweercontainer.

Leden van de traditionele schietverenigingen zonder wapen die geen KNTS-licentie hebben:

  • Deze leden mogen ten hoogste drie keer per jaar gebruik maken van de verenigingswapens of de wapens van leden van de vereniging, voor het schieten tijdens het koning/keizerschieten, het gemeentelijk koningschieten en het koning/keizerschieten tijdens gildedagen en landjuwelen.
  • In alle andere gevallen, bijvoorbeeld bij het schieten tijdens oefenavonden, in wedstrijdverband en bij schietwedstrijden tijdens gildedagen, dient men in het bezit te zijn van een licentie van de KNTS of KNSA om gebruik te mogen maken van de verenigingswapens.
  • Koningen en Keizers die deelnemen aan hun specifiek onderdeel geweerschieten zijn niet verplicht een  KNTS of KNSA-licentie te hebben. Voor hen is een dagvergunning geregeld.

Alleen schutters en leden van de organisatie en schietcommissie Maasland mogen zich in de afgebakende boog- en geweerschietterreinen bevinden. Alcohol gebruik binnen de afgebakende schietterreinen is niet toegestaan! Schutters wordt dringend verzocht geen alcohol te nuttigen buiten het schietterrein tijdens hun schietwedstrijd. Dit wordt vanwege de veiligheid zeer op prijs gesteld en het siert een gildebroeder of -zuster.

De schietkaarten kunnen door de gilden opgehaald worden bij het schutters secretariaat tot een half uur na de massale opmars of na de optocht indien deze na de massale opmars gehouden wordt.

Korps- en viertalkaarten moeten op tijd (Binnen een half uur op afroep) weer ingeleverd worden bij het schutters secretariaat).

Deelnemers aan vendelen en trommen moeten van tevoren kenbaar maken dat ze ook mee schieten.

Er wordt korps geschoten in volgorde van optochtdeelname en viertal geschoten in omgekeerde volgorde, het laatste gilde schiet als eerste op het onderdeel viertallen.

Bij viertallen en korps kan of mag maximaal één naam worden gewijzigd.

Schutters moeten terugkeren in hun rij na het oproepen voor het korps- of viertalschieten. Bij het oproepen van de schutters voor het inschieten en het korps- of viertalschieten zal er 30, 15 minuten en 0 minuten voor het einde van het inschieten een mededeling via de geluidsinstallatie komen. Bij de laatste melding worden de laatste kaarten ingenomen van de wachtende schutters die het inschieten nog mogen of kunnen afronden.

Het schutters secretariaat wordt met bewegwijzering aangeven. Munitie voor alle onderdelen wordt verstrekt door het organiserende gilde. De optrekkers geven de kogels aan.

Alleen jeugdgildeleden vanaf 15 jaar mogen deelnemen aan het geweerschieten, daarbij is verplicht dat een mentor met verlofpas aanwezig is. 

“Voor het Jeugdkoningschieten (officiële Jeugdkoning/prins van het gilde) geldt de leeftijdscategorie van 8 t/m 25 jaar en voor het schieten voor de Dagprins (alle overige jeugdleden) geldt de leeftijdscategorie van 8 t/m 17 jaar.”

Jeu de Boules

Er wordt gespeeld volgens de geldende regels van Kring Maasland. Om deel te mogen nemen aan de wedstrijd moet men zich een half uur na de massale opmars of na de optocht indien deze na de massale opmars gehouden wordt ingeschreven hebben. Bij voldoende deelname worden er vijf zilverprijzen ter beschikking gesteld voor respectievelijk de Landjonker(1), Heerboer (2), Pachter (3), Boer (4), Knecht (5); wegens het karakter als team afvaardiging namens een gilde kan een gilde maar één prijs winnen met het beste team in de rangorde  

Vendeliers/Tamboers/Bazuinen

Vendeliers/tamboers/bazuinblazers die deelnemen aan de wedstrijden dienen voor aanvang van de optocht hun legitimatiekaart in te leveren op het secretariaat.

Zonder geldige legitimatiekaart kan niet aan de wedstrijden worden deelgenomen. Deelname gaat soms volgens een door de betreffende commissie vastgesteld tijdschema. Bent u niet op de aangegeven tijd voor de jury verschenen dan kunt u niet meer deelnemen. Indien er een tijdschema wordt gehandhaaft wordt dat aangegeven bij het secretariaat en op publicatieborden.      

Kruisboog-wip

Bij Kruisboog Wip komt de kampioen uit de 15 pijlen die geschoten worden, dus géén aparte wedstrijd. 

Prijsuitreiking

Gewonnen prijzen dienen te worden afgehaald in volledig gildetenue!

Afval

Graag het verzoek om afval in de desbetreffende containers te gooien. 

EHBO

Er is een EHBO post aanwezig. 

Calamiteitenplan.

In het secretariaat is een calamiteitenplan aanwezig.